Referendum – informacje o głosowaniu w Irlandii Północnej

Referendum – informacje o głosowaniu w Irlandii Północnej

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 6 września 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 6.00 – 22.00.

Rejestracji do głosowania dokonuje się poprzez system https://ewybory.msz.gov.pl/

Termin rejestracji upływa 3 września (czwartek). W przypadku osób zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu upływa 19 sierpnia (środa).

Informacje o obwodach głosowania i innych sposobach rejestracji znajdziecie w daleszej części artykułu.

 

Pytania w referendum:

  • Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
  • Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
  • Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W REFERENDUM W OBWODACH UTWORZONYCH
ZA GRANICĄ W WIELKIEJ BRYTANII?

Prawo udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie:https://ewybory.msz.gov.pl/) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE REJESTRACJI I GŁOSOWANIA

Najprostszym sposobem rejestracji do wzięcia udziału w głosowaniu jest skorzystanie ze specjalnie przygotowanego systemu elektronicznej rejestracji:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Każda osoba dokonująca rejestracji przez powyższy system otrzyma na podany przez siebie adres e-mailowy potwierdzenie dokonania zgłoszenia.

 

Zgłoszenia można dokonać również:

  • osobiście w budynku konsulatu w godzinach obsługi interesantów
  • e-mailowo wysyłając wypełniony formularz na adres: edinburgh@msz.gov.pl
  • pocztą wysyłając wypełniony formularz na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 2 Kinnear Road, Edinburgh, EH3 5PE
  • faksem wysyłając wypełniony formularz na numer: 0131 551 7135
  • telefonicznie pod numerem: 0131 552 0301

Osoby zamieszkałe na terenie Anglii powinny dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula (w Londynie lub Manchesterze).

 

Osoby stale zamieszkałe za granicą lub stale zamieszkałe w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą oddać głos osobiście lub drogą korespondencyjną.

 

Warunkiem wzięcia udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula. Zgłoszeń do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem referendum tj. do 3 września 2015 r. (czwartek). W przypadku osób zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu upływa 19 sierpnia 2015 r. (środa).

 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Osoby stale zamieszkałe za granicą oraz osoby stale zamieszkały w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Osobom, które dopisały się do spisu i wskazały chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety referendalne. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 13 dni przed dniem referendum. Pakiet referendalny zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania. Osoby które wyraziły chęć głosowania korespondencyjnego i zadeklarowały osobisty odbiór pakietu będą mogły odebrać pakiet w siedzibie urzędu konsularnego w godzinach urzędowania.

 

Gotowy pakiet referendalny wysyła się na koszt własny głosującego na adres Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (2 Kinnear Road EH3 5PE Edinburgh).

Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania, głosujący mogą także dostarczyć pakiet osobiście do właściwej komisji w dniu referendum.

 

UDZIAŁ W REFERENDUM NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w kraju zamierzająca głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie (osoby przebywające w Polsce; w takiej sytuacji prosimy nie rejestrować się do obwodowej komisji za granicą), najpóźniej do dnia 4 września 2015 r. Za granicą wniosek taki składa się Konsulowi, który sporządził spis w którym ujęty jest głosujący (osoby przebywające za granicą) – również do dnia 4 września 2015 r.

Osoba przebywająca za granicą występuje o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wypełniając wniosek. Możliwy jest odbiór zaświadczenia za pośrednictwem pełnomocnika. Wtedy wraz z wnioskiem należy wypełnić stosowne pełnomocnictwo. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Konsul ma prawo wyrazić zgodę na przesłanie zaświadczenia o prawie do głosowania na adres osoby wnioskującej. W takiej sytuacji wraz z wnioskiem należy przesłać na adres naszego urzędu uzasadnienie, które rozstrzygnięcie pozostaje w gestii Konsula

 

Osoba. której zostanie wydane zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślona ze spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu będzie możliwe wyłącznie za okazaniem zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Wykaz obwodów głosowania na terenie Irlandii Północnej:

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej Numer obwodu K – komisja obsługuje również głosowanie korespondencyjne
N – lokal wyborczy dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Belfast, Chinese Welfare Association1 Stranmillis EmbankmentBelfast BT7 1GB 185 N

Kliknij tutaj aby zobaczyć pełen wykaz obwodów głosowania na terenie Szkocji i Irlandii Północnej.

O autorze

PolacywNI

Polacy w Irlandii Północnej | Wydarzenia, Katalog Firm, Ogłoszenia, Informacje

Powiązane artykuły

Komentarze