Gramatyka za Friko cz.10 – Czas przeszły prosty – Past Simple – zdania twierdzące

Gramatyka za Friko cz.10 – Czas przeszły prosty – Past Simple – zdania twierdzące

Czas przeszły prosty czyli Past Simple opisuje czynności, które wydarzyły się w określonej przeszłości, na przykład wczoraj – yesterday (jestyrdej), albo dwa dni temu – two days ago (tu dejz egoł), cztery miesiące temu – four months ago (for manths egoł), w 2001 – in 2001 (in two thousand and one – yn tu thałsynd end łan), zeszłego stycznia – last January (last dżanjuari) itp.

Past Simple tworzymy przez dodanie końcówki –ed do regularnych czasowników:

Czas teraźniejszy: I work every day. (aj łerk ewri dej) Pracuje codziennie.

Czas przeszły: I worked yesterday. (aj łerkt jestyrdej) Pracowałem/am wczoraj.

Końcówkę –ed czytamy jak t po bezdźwięcznych głoskach, jak w powyższym przykładzie, i jak d po dźwięcznych: clean – cleaned (klin klind) sprzątać. Jeśli czasownik w bezokoliczniku kończy się na d lub t to wtedy końcówkę – ed czytamy jako yd: need – needed (nid nidyd) potrzebować. Jeśli czasownik kończy się na y poprzedzane spółgłoską, te y zmieniamy na i i wtedy dodajemy –ed, w następujący sposób: try (traj) próbować, po dodaniu końcówki: tried. Jeśli czasownik kończy się na y, ale przed y jest samogłoska, po prostu dodajemy ed: play – played. Czasowniki, w których od końca jest na przemian jedna spółgłoska, jedna samogłoska i znów spółgłoska podwajają ostatnią spółgłoskę przed dodaniem końcówki: stop – stopped.

Niestety w angielskim jest duża liczba czasowników nieregularnych, które zupełnie się zmieniają w czasie przeszłym. Kompletną listę czasowników nieregularnych i ich odmianę można znaleźć w każdym słowniku. Tu podaję kilkanaście najczęściej używanych:

Forma bezokolicznikowa Past Simple
begin (bigyn) zaczynać began (bigen)
break (brejk) złamać, zepsuć broke (brołk)
bring (bryng) przynosić brought (brot)
build (byld) budować built (bylt)
buy (baj) kupować bought (bot)
catch (kacz) łapać caught (kot)
come (kam) przychodzić came (kejm)
do (du) robić did (dyd)
drink (drynk) pić drank (drenk)
eat (it) jeść ate (ejt)
fall (fol) upaść, przewrócić się fell (fel)
find (fajnd) znaleźć found (fałnd)
fly (flaj) latać flew (flu)
forget (forget) zapomnieć forgot (forgot)
get (get) dostać got (got)
give (gyw) dać gave (gejw)
go (goł) *iść went (łent)
have (hew) mieć had (hed)
hear (hir) słyszeć heard (herd)
know (noł) wiedzieć knew (nju)
leave (liw) wyjeżdzać, opuszczać left (left)
lose (luz) przekrać, zgubić lost (lost)
make (mejk) robić made (mejd)
meet (mit) spotkać, poznać met (met)
Spay (pej) płacić paid (pejd)
put (put) kłaść put (put)
read (rid) czytać read (red)
ring (ryng) dzwonić rang (reng)
say (sej) mówić, powiedzieć said (sed)
see (si) widzieć saw (so)
sell (sel) sprzedawać sold (sołld)
sit (syt) siedzieć sat (sat)
sleep (slip) spać slept (slept)
speak (spik) mówić spoke (społk)
stand (stand) stać stood (stud)
take (tejk) wziąć took (tuk)
tell (tel) powiedzieć told (tołld)
think (thynk) myśleć thought (thot)
win (łyn) wygrać, zwyciężyć won (łon)
write (rajt) pisać wrote (rołt)

*Czasownik go ma szersze znaczenie, niż polski czasownik iść. Używany jest w znaczeniu przemieszczania się z miejsca na miejsce. Kiedy powiemy: I go to Poland every year to nie znaczy, że chodzimy do Polski pieszo raz na rok, ale że jeździmy lub latamy. W czasie przeszłym w języku polskim powiemy: Byłem/am w Polsce w zeszłym roku. Po angielsku użyjemy czasownika go: I went to Poland last year. Tak samo przetłumaczymy zdania: Wczoraj byłem/am w pracy. – I went to work yesterday. Forma: I was in Poland last year czy I was at work yesterday też jest możliwa, ale spotkamy się z nią rzadziej, najczęściej, kiedy pytani jesteśmy o konkretny moment w przeszłości, kiedy coś innego się wydarzyło, np. kiedy policjant pyta podejrzanego, gdzie był w danym momencie (alibi) lub tłumaczymy, że nie mogliśmy odebrać telefonu, bo byli gdzieś indziej itp.

Ćwiczenia

I. Podaj formę przeszłą poniżej podanych czasowników:

 1. get ______
 2. see ______
 3. play ______
 4. pay ______
 5. visit ______
 6. buy ______
 7. go ______
 8. think ______
 9. copy ______
 10. know ______
 11. put ______
 12. speak ______

 

II. Przetłumacz na angielski:

 1. Wczoraj byłem/am w pracy.
 2. Byliśmy w Polsce ostatniego lata.
 3. Wczoraj wieczorem oglądaliśmy telewizję.
 4. Dzieci bawiły się na dworze. (outside – ałtsajd)
 5. Przyjechałem/am do Zjednoczonego Królestwa pięć lat temu.

W następnej części kursu zajmiemy się tematem: Czas przeszły prosty (Past Simple) – przeczenia i pytania

Odpowiedzi:

I. 1.got, 2.saw, 3.played, 4.paid, 5.visited, 6.bought, 7.went, 8.thought, 9.copied, 10.knew, 11.put, 12.spoke

II. 1.I went to work yesterday. 2.We went to Poland last summer. 3.Last night we watched TV. 4.(The) Children played outside. 5. I came to the UK five years ago.

O autorze

Gramatyka za Friko

Język angielski za darmo. Każdy rozdział to osobne zagadnienie gramatyczne i związane z nim ćwiczenia. W każdym rozdziale będę wprowadzać trochę słownictwa i tłumaczyć wymowę, zapisując słowa tak, jak wymawiane byłyby po polsku. Zapraszam do nauki!

Powiązane artykuły

Komentarze