Gramatyka za Friko cz.9 – Was/were czyli czasownik ‘to be’ w czasie przeszłym

Gramatyka za Friko cz.9 – Was/were czyli czasownik ‘to be’ w czasie przeszłym

Czasownik ‘to be’ czyli ‘być’ ma tylko dwie formy w czasie przeszłym: was (łoz) i were (łer):

Was:

I was byłem/byłam
he was (on) był
she was (ona) była
it was (ono) było

Were:

we were byliśmy
you were byłeś/byłaś, byliście
they were (oni) byli, (one) były

Przykłady:

It was sunny yesterday. (yt łoz sani jestyrdej) Wczoraj było słonecznie. (yesterday – wczoraj)

I was at home. (aj łoz et hołm) Byłem/byłam w domu.

My friends were at the cinema. (maj frendz łer et the sinema) Moi przyjaciele/znajomi byli w kinie.

Przeczenia tworzymy przez dodanie ‘not’ po czasowniku. Często zbijamy czasownik i not w jedno słowo:

Was + not = wasn’t (łozynt)

Were + not = weren’t (łerynt)

Przykłady:

It was not sunny yesterday. Skrócone: It wasn’t sunny yesterday. It was cloudy. Wczoraj nie było słonecznie. Było pochmurnie.

I was not at home. Skrócone: I wasn’t at home. I was at work. (łerk) Nie było mnie w domu. Byłem/byłam w pracy.

My friends were not at the cinema. Skrócone: My friends weren’t at the cinema. They were at the theatre. (thieter) Moi znajomi nie byli w kinie. Oni byli w teatrze.

Pytania tworzymy przez inwersję, czyli czasownik wskakuje przed podmiot:

Zdanie twierdzące: I was at home.

Pytanie: Was I at home? Czy byłem/am w domu?

A raczej w drugiej osobie: Were you at home? Czy byłeś/byłaś w domu?

Krótkie odpowiedzi: Yes, I was./No, I wasn’t. Albo, dla drugiej osoby: Yes, you were./ No, you weren’t.

Zdanie twierdzące: It was sunny yesterday.

Pytanie: Was it sunny yesterday?

Odpowiedzi: Yes, it was. / No, it wasn’t.

Zdanie twierdzące: My friends were at the cinema.

Pytanie: Were my friends at the cinema? Albo zastępujemy ‘my friends’ zaimkiem ‘they’: Were they at the cinema?

Krótkie odpowiedzi: ,em>Yes, they were. / No, they weren’t.

Aby zadać konkretne pytanie, należy zacząć je od słowa lub wyrażenia pytającego, a reszta wygląda tak samo, jak w przypadku pytań ogólnych omówionych powyżej:

When were you in Poland last? Kiedy byłeś/aś w Polsce ostatnio?

Where were you last night? Gdzie byłeś/aś wczoraj wieczorem?

W pytaniu: Where were you last night? dwa pierwsze słowa wypowiadamy tak samo: (łer łer ju last najt)

Last night (last najt) może również znaczyć: wczoraj w nocy. Pozostałe pory dnia to: morning (morning) rano, afternoon (aftyrnun) popołudnie, evening (iwning) wieczór (zazwyczaj wczesny wieczór), z tymi porami dnia używamy słowa yesterday, kiedy chcemy powiedzieć wczoraj rano, popołudniu czy wieczorem:

yesterday morning wczoraj rano
yesterday afternoon wczoraj popołudniu
yesterday evening wczoraj wieczorem
ale: last night  wczoraj (późnym wieczorem), wczoraj w nocy

 

Last używamy też ze słowami: week (łik) tydzień, month (manth) miesiąc, year (jir) rok. Oraz z dniami tygodnia, miesiącami i porami roku:

last week

last month

last year

last Friday

last July

Dni tygodnia:

Monday (mandej) poniedziałek

Tuesday (tjuzdej) wtorek

Wednesday (łenzdej) środa

Thursday (therzdej) czwartek

Friday (frajdej) piątek

Saturday (satyrdej) sobota

Sunday (sandej) niedziela

Miesiące:

January (dżanjueri) styczeń

February (februeri) luty

March (marcz) marzec

April (ejpryl) kwiecień

May (mej) maj

June (dżun) czerwiec

July (dżulaj) lipiec

August (ogest) sierpień

September (septymber) wrzesień

October (oktobyr) październik

November (nowembyr) listopad

December (disembyr) grudzień

Pory roku:

spring (spryng) wiosna

summer (samyr) lato

autumn (otym) jesień

winter (łintyr) zima

Proszę zauważyć, że dni tygodnia i miesiące po angielsku zawsze piszemy z dużej litery. Pory roku można czasami spotkać pisane z dużej litery, ale zazwyczaj piszemy z małej.

Ćwiczenia:

I. Odpowiedz krótko na pytania:

  1. Were you at home yesterday morning?
  2. Was it sunny last Sunday?
  3. Were your friends in Poland last year?
  4. Was your wife/husband at work yesterday? wife (łajf) żona, husband (hazbend) mąż
  5. Was it October last month?

 

II. Przetłumacz na angielski:

  1. W zeszłym miesiącu był luty.
  2. Wczoraj był wtorek.
  3. Zeszłego lata byłem/am w Polsce.
  4. Wczoraj było pochmurnie.
  5. Gdzie byłeś/aś wczoraj wieczorem?

W następnej części kursu zajmiemy się tematem: Czas przeszły prosty – Past Simple – zdania twierdzące

Odpowiedzi:

I.1.Yes, I was./No, I wasn’t. 2.Yes, it was./No, it wasn’t. 3.Yes, they were./No, they weren’t. 4. Yes, he/she was./No, he/she wasn’t. 5.Yes, it was./No, it wasn’t.

II.1.Last month was February. 2.Yesterday was Tuesday. 3.I was in Poland last year. Też można: Last year I was in Poland. 4.Yesterday it was cloudy. 5.Where were you last night? albo Where were you yesterday evening?

Was i were będą nam bardzo potrzebne w pytaniach o datę i miejsce urodzenia. Urodzić się po angielsku to ‘be born’ czyli dosłownie być/zostać urodzonym. Tak więc ktoś może nas zapytać:

When were you born? Kiedy się urodziłeś/aś?

Where were you born? Gdzie się urodziłeś/aś?

Albo razem w jednym pytaniu: When and where were you born?

Odpowiedzieć możemy podając samo miejsce i datę, a pełnym zdaniem to będzie wyglądało w następujący sposób:

I was born in … Urodziłem/am się w … i podamy miejsce

In użyjemy też jeśli podajemy tylko sam rok:

I was born in 1990.

Rok czytamy jak dwie cyfry:

19 nineteen (najtin) 90 ninety (najti)

1984 19 nineteen 84 eighty-four (ejti for)

1730 17 seventeen (sewyntin) 30 thirty (therti)

2015: 20 twenty (tłenti) 15 fifteen (fyftin)

Jest to skrót od setek: dziewiętnaście setek i dziewiędziesiąt, dwadzieścia setek i piętnaście itd: 1990 – nineteen hundred ninety, 2015 – two hundred fifteen. Jeśli jest okrągła data to czytamy słowo hundred (handryd): 1900 – nineteen hundred. Wyjątek stanowi rok dwutysięczny: 2000 – two thousand (tu thałsynd). Pierwszą dekadę 2000 roku można czytać na dwa sposoby: 2001 – two thousand and one (tu thałsynd end łan) lub twenty oh one (tłenti oł łan). Od drugiej dekady czytamy już jak dwie cyfry.

In użyjemy również jeśli podajemy tylko miesiąc, lub miesiąc i rok:

I was born in August, 2000.

Kiedy podajemy pełną datę urodzenia, użyjemy zaimka on, użyjemy też rodzajnika określonego the przed liczebnikiem porządkowym, a przed miesiącem damy słowo of, które utworzy nam dopełniacz, czyli kogo, czego: czerwca, grudnia itd:

I was born on the first of December.

Liczebniki porządkowe:

first (ferst) pierwszy/pierwsza/pierwsze …

second (sekynd) drugi/druga …

third (therd) trzeci …

twenty-first – dwudziesty pierwszy (zmienia się tylko drugi człon, nie tak, jak po polsku, oba)

twenty-second – dwudziesty drugi itd.

Do reszty liczebników dodajemy końcówkę –th: four – cztery, fourth – czwarty, fifteen (fyftin) – piętnaście, fifteenth – piętnasty. Czasami zmieniają się trochę wymowa i pisownia, np. pięć to five (fajw), a piąty to fifth (fyfth) lub twenty (tłenti) – dwadzieścia, twentieth (tłentijeth) – dwudziesty.

Jako zadanie domowe, proszę ćwiczyć podawanie daty urodzenia, swojej i swoich bliskich i znajomych. Jeśli będą trudności, czy pytania, proszę o kontakt.

O autorze

Gramatyka za Friko

Język angielski za darmo. Każdy rozdział to osobne zagadnienie gramatyczne i związane z nim ćwiczenia. W każdym rozdziale będę wprowadzać trochę słownictwa i tłumaczyć wymowę, zapisując słowa tak, jak wymawiane byłyby po polsku. Zapraszam do nauki!

Powiązane artykuły

Komentarze